Pages Navigation Menu

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Przewidziany Regulaminem konkurs ma na celu promocję serwisu http://czytampolskie.pl/.
2. Organizatorem Konkursu jest Ravelo Sp. z o.o. (dalej: ,,Organizator”).
3. Patronem konkursu jest wydawnictwo Czwarta Strona (dalej: „Patron”).
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.08 i trwa do 17.08 do 23:59.
5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na profilu społecznościowym Organizatora w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/czytampolskie/ (dalej: „Fanpage”). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.
6. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a) „Witryna” – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem http://czytampolskie.pl/,
b) „Strona Konkursowa” – podstrona w witrynie Organizatora dostępna pod adresem https://www.facebook.com/czytampolskie/,
c) „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook,
d) „Fanpage” – profil społecznościowy Organizatora w Serwisie Facebook dostępny pod adresem https://www.facebook.com/czytampolskie/,
e) „Post Konkursowy” – post z zadaniem konkursowym opublikowany przez Organizatora na Fanpage’u dnia 10.08
8. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
9. Warunkiem skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu.
10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora. Komisja Konkursowa składa się z 2 przedstawicieli Organizatora.

§ 2
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu,
d) posiada profil w Serwisie uzupełniony prawdziwymi danymi osobowymi Uczestnika,
e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,
f) zaakceptowała Regulamin,
g) wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 ust. 1 zgodnie z Regulaminem.
2. Uczestnik może zapraszać do Konkursu swoich znajomych z Serwisu oraz może udostępniać swoje zgłoszenie z aplikacji konkursowej na swoich profilach społecznościowych.
§ 3
Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika jest w dniach od 10.08 do 17.08 do 23:59:
a) zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie http://czytampolskie.pl/,
b) odpowiedzieć, w dowolnej formie, na pytanie konkursowe w komentarzu na profilu Czytam polskie na Facebooku pod wiadomością o konkursie: Co sprawia ci przyjemność?
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
2. Niedopuszczalne jest tworzenie wielu kont przez jednego i tego samego Uczestnika w celu wprowadzenia w błąd Organizatora.
3. Uczestnik zamieszczając Materiał wyraża jednocześnie zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy Konkursu,
b) dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału oraz na ich rozpowszechnianie z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika,
c) publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.
4. Przesyłając Materiał do Konkursu i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do Materiału,
b) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,
c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie i modyfikację Materiału w Witrynie Organizatora, na profilach społecznościowych Organizatora i Patrona,
d) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem i modyfikacją Materiału w Witrynie Organizatora i Patrona, na profilach społecznościowych Organizatora i Patrona.
e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora i Patrona na następujących polach eksploatacji:
1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
2. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
3. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
4. tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.
5. Organizator oświadcza, że:
a) w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,
b) zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestnika Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.
6. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w § 3 powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: patronaty@biblioenetka.pl.

§ 4
Rozwiązanie Konkursu
1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu (dalej: ,,Zwycięzców”) nastąpi do 20.08.2018.
2. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, składająca się z 2 pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) wyłonienie Zwycięzców Konkursu,
c) rozpatrywanie reklamacji uczestników.
3. Zwycięzcą zostaną osoby, których prace konkursowe będą zdaniem Komisji najciekawsze.
4. Komisja dokona wyboru 3 zwycięzców.
5. Dokonując wyboru zwycięzców Komisja weźmie pod uwagę:
a) sposób ujęcia tematu,
b) poziom językowy, merytoryczny oraz estetyczny zamieszczonego Materiału,

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomościach prywatnych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu w Witrynie oraz na Fanpage’u.
8. O przyznaniu nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości przez stronę Facebook.
9. W przypadku:
a) nieodebrania przez Zwycięzców Konkursu Nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców Konkursu, lub
b) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Zwycięzców Konkursu postanowień Regulaminu,
Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzcy, których dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utracą tytuł Zwycięzców Konkursu oraz prawo do otrzymania Nagrody.
§ 5
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są 3 egzemplarz książki „Cała przyjemność po mojej stronie” Natalii Sońskiej. Wygrywają trzy osoby, po jednym egzemplarzu.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
3. Uczestnicy, którym zostały przyznane Nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej im Nagrody na osoby trzecie.
4. W celu realizacji prawa do Nagrody Zwycięzcy zobowiązani są przesłać Organizatorowi poprzez Fanpage swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 7 dni od daty jego wyłonienia pod rygorem utraty tytułu Zwycięzcy i prawa do Nagrody.
5. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, mają prawo zrzec się prawa do przyznanej im Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
6. Organizator wyśle do Zwycięzców Nagrodę pocztą lub pocztą kurierską w ciągu 14 dni od daty wyłonienia zwycięzców na adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesłany w wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej.
7. Zwycięzcy tracą prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.
8. Odmowa przekazania danych umożliwiających Organizatorowi opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych jest równoznaczne z odmową przyjęcia Nagrody.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane za zgodą Użytkownika w celu organizacji Konkursu, rozliczenia należności publicznoprawnych oraz w celu wykonywania licencji, o której mowa w §3 ust. 5.
2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
3. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
6. Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
9. W sprawach Konkursu można się kontaktować z Organizatorem:
a. za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku http://czytampolskie.pl/,
b. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres patronaty@biblionetka.pl.
9. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Reklama