Pages Navigation Menu

Regulamin konkursu dla bibliotek

REGULAMIN KONKURSU DLA BIBLIOTEK AKCJI „CZYTAM POLSKIE”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Czytam polskie” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 1. Organizatorem Konkursu jest firma Ravelo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. GOTTLIEBA DAIMLERA 2, 02-460, WARSZAWA, Polska) zwana dalej „Organizatorem”.
 1. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 18 czerwca 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2

CEL KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzany jest w celu promocji I Edycji Akcji Społecznej „Czytam polskie”, organizowanej przez Ravelo Sp. z o.o. i Fundację PWN ustanowioną przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.  „Czytam Polskie” jest ogólnopolską akcją wspierającą czytelnictwo w Polsce poprzez promocję rodzimej literatury i jej twórców.
 1. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej http://czytampolskie.pl/

§ 3

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda polska biblioteka spełniająca poniższe założenia:
 • jej pracownicy nie są pracownikami ani członkami rodziny pracownika zatrudnionego
  u Organizatora;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • zgłosi chęć udziału w konkursie na stronie http://czytampolskie.pl/
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

§ 4

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrody zostaną przyznane przez Jury spośród nadesłanych prawidłowych zgłoszeń. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy spełnią warunki podane w § 3 oraz będą najaktywniej realizować nadsyłane przez Organizatora zadania konkursowe.
 1. Zadania konkursowe będą polegały na:
 • promowaniu Akcji Społecznej „Czytam Polskie” oraz książek polskich autorów na przynależnych do Uczestnika stronach internetowych (strona biblioteki, blog, media społecznościowe)
 • promowaniu Akcji Społecznej „Czytam Polskie” oraz polskich autorów w oddziałach biblioteki
 1. Zadania konkursowe będą nadsyłane do Uczestników przez Organizatora w czasie trwania konkursu.
 1. Zadanie konkursowe uznaje się za zrealizowane w momencie przesłania na adres kontakt@czytampolskie.pl linku do strony z opublikowanym zadaniem lub zdjęcia.
 1. Zdobywcami nagród w Konkursie mogą być Uczestnicy, którzy:
 • w ciągu trwania Konkursu najaktywniej i najbardziej kreatywnie będą uczestniczyć w realizacji zadań konkursowych nadsyłanych przez Organizatora
 • podadzą kompletne dane kontaktowe wraz z adresem e-mail
 1. Nagrodami w Konkursie jest 15 zestawów książek. Zestawów jest 15 dla 15 zwycięzców. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród.
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 1. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez nich w trakcie Konkursu adres e-mail.
 1. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca nagrody powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: danych reprezentowanej biblioteki, imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej. Dodatkowo, Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani przekazać Organizatorowi adres, na który wysłana zostanie nagroda.
 1. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
 1. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://czytampolskie.pl/

Reklama